გარემოსდაცვითი პიარი

გარემოსდაცვითი პიარი

გარემოს დაცვის, კლიმატის ცვლილებისა და ეკოლოგიური საკითხები გლობალური და ეროვნული დღის წესრიგის პრიორიტეტული პუნქტია, რაც დღითიდღე უფრო აქტუალური ხდება.

მთავრობები, საერთაშორისო და ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციები, ტრანსნაციონალური კორპორაციები და ლოკალური ბიზნესები მეტ ყურადღებას აქცევენ გარემოსდაცვითი პრინციპების დანერგვას და ეკოლოგიური პრობლემების ფართო კომუნიკაციას.

  • ჩვენ კლიენტებს ვთავაზობთ, სამეცნიერო და პროფესიული თემატიკის პოპულარულ ენაზე დამუშავებას და სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო, ცნობიერების ამაღლების, ასევე ქცევის ცვლილების კამპანიის განხორციელებას
  • ჩვენ ვეხმარებით ბიზნესკომპანიებსა და საჯარო უწყებებს გარემოსდაცვითი საკითხების კომუნიკაციაში ფართო ჩართულობის უზრუნველყოფით, სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობის წახალისების გზით

გარემოსდაცვითი პიარი – პროდუქტები

  • გავლენის შეფასებითი ანგარიში
  • გარემოსდაცვითი კომუნიკაციის სტრატეგია
  • ქცევის შეცვლის კამპანიები
  • ცნობიერების ამაღლების კამპანიები
  • გარემოსდაცვითი კომუნიკაციის ანგარიში